Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim informuje, iż po zebraniu od rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach pełnowymiarowych w Papowie Toruńskim oraz w 5-godzinnych filiach przedszkolnych. W naborze uzupełniającym rodzice kandydatów mogą aplikować na wolne miejsca przedstawione poniżej. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w dniach 27-30 kwietnia. Druk do pobrania na stronie internetowej przedszkola. 6.05.2020 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Przyjmowanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną na adres

przedszkole@przedszkole-jelonek.pl

 

Komisja Rekrutacyjna wskazuje wolne miejsca, na które można aplikować:

Lp.

5-godzinna filia Ilość wolnych miejsc
1. LULKOWO 4
2. ŁYSOMICE 8
3. ZAKRZEWKO 6
4. GOSTKOWO 1
5. PAPOWO TORUŃSKIE 8

 

Data podania do publicznej wiadomości:                 24 kwietnia 2020

    Podpis przewodniczącej

                                                                                                           Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                 Przedszkola Publicznego Jelonek

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR1 INSTRUKCJA – POTWIWERDZENIE WOLI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DRUK POTWIERDZENIE WOLI

 

Komunikat w sprawie rekrutacji 2020/2021r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.26.2020
Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 marca 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. od 02.03.2020 r.

do 10.04.2020 r.

od 27.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

2. Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną od 15.04.2020 r.

do 17.04.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 05.05.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20.04.2020 r. 06.05.2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 23.04.2020 r. do 08.05.2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 24.04.2020 r. 11.05.2020 r.

 

Komunikat w sprawie rekrutacji 2020/2021r. 

Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

zarządzenie zmiana terminów postępowań rekrutacyjnych

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zwracam się z prośbą do rodziców kandydatów biorących udział w rekrutacji do Przedszkola Publicznego Jelonek, żeby w terminie od 10 kwietnia kartę zgłoszenia dziecka przesyłać drogą pocztową na adres przedszkola:

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie

87-148 Łysomice

lub drogą elektroniczną scan dokumentów w formie zaszyfrowanego dokumentu na adres e-mail przedszkola:

przedszkole@przedszkole-jelonek.pl

Hasło do dokumentu prosimy podać telefonicznie pod numerem 516077147  w godzinach 7.00-15.00

 

Oryginały dokumentów rodzice będą mogli dostarczyć w późniejszym terminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem 516077147

Instrukcja szyfrowania plików word:

Szyfrowanie pliku pdf

 

Zmiana sposobu przyjmowania kart zgłoszenia spowodowana jest podjęciem działań prewencyjnych mających przeciwdziałać rozszerzaniu się koronawirusa.

 

 

 

 

 

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do Przedszkola Publicznego Jelonek

Dyrektor Przedszkola informuje:

  • W przypadku, nieuzyskania wystarczającej liczby dzieci w procesie rekrutacji na filie 5-godzinne, dopuszcza się wskazanie przez dyrektora innego oddziału w przedszkolu.

                                                                                           

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje:

  • Rodzice kandydata składają Kartę Zgłoszenia w sekretariacie przedszkola najpóźniej do 31.2020 do godz. 15.00 (dokumenty do pobrania ze strony przedszkola lub sekretariatu)
  • O zakwalifikowaniu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń a liczba uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
  • Punkty przyznawane są na podstawie złożonych oświadczeń oraz załączników- kopii wymaganych dokumentów
  • Każda kopia dokumentu powinna być opatrzona opisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” poniżej data i podpis 
  • Kartę Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy umieścić w opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres rodzica/prawnego opiekuna) i zaklejoną dostarczyć do sekretariatu
  • Listy dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych oraz w późniejszym etapie przyjętych /nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z Harmonogramem Czynności
  • Listy zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Małgorzata Buller- Jóźwicka. Preferowany jest kontakt mailowy ze względu na wykonywanie obowiązków nauczyciela, jednak w sytuacjach pilnych i wyjątkowych, może być także telefoniczny.

malgorzata.jozwicka@przedszkole-jelonek.pl                      601-220-285

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, który obowiązuje do końca procesu rekrutacyjnego oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Buller- Jóźwicka

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DO-PAPOWA-

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DO-TURZNA-

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DO-FILII-

Zarządzenie nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30.01.2020r. w sprawie harmonogramu czynności rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łysomice na rok szkolny 2020/2021.

rekrutacja-2020-2021