W Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim w okresie 01.09.2018-31.08.2019r. realizowany jest projekt pn. Akademia Przedszkolaka.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci  w wieku przedszkolnym (w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) zamieszkałych w Gminie Łysomice oraz podniesienie jakości i rozszerzenie oferty świadczonych

usług edukacyjnych w przedszkolu Jelonek, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łysomice od 01.09.2018 do 31.08.2019, w tym

-zwiększenie o 25 liczby miejsc i ich utrzymanie przez okres trwałości projektu w funkcjonującym ośrodku wychowania przedszkolnego

-rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci ( wyrównujące zdiagnozowane deficyty) i zwiększające jakość edukacji we wspieranym OWP

-zwiększenie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 2 nowo zatrudnionych nauczycielek

GŁÓWNE PRODUKTY I REZULTATY- EFEKTY

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 2

Liczba dzieci objętych w ramach dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 25

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2

GRUPY DOCELOWE:

Dzieci w wieku przedszkolnym (3- i 4-latki) zamieszkałe na terenie Gminy Łysomice

Nowo zatrudnieni nauczyciele ośrodka wychowania przedszkolnego

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W PROJEKCIE

1) Utworzenie i bieżące finansowanie nowych miejsc w przedszkolu

2) Zajęcia dodatkowe (tematyka: zajęcia teatralne i logopedyczne)

3) Wsparcie dla nowo zatrudnionych nauczycieli (szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji zawodowych związanych z potrzebami i zdiagnozowanymi deficytami dzieci uczęszczających do wpieranego OWP)

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 135 078,75

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 114 816,93